Skrypty do zarzadzania Exchange


Sprawdza ile user ma katalogow, wyswietla imie nazwisko i ilosc folderow poczty:

$mbx=Get-Mailbox "JKowalski"
foreach($i in $mbx) {Write-Host $i.DisplayName, (Get-MailboxFolderStatistics -Identity
ity | select FolderId).count}

Wyszukiwanie wiadomosci (logi domyslnie przechowywane sa przez 30 dni wiec warto o tym pamietac i np zmienic na wiecej komenda

Set-TransportService

jak tutaj.

Get-MessageTrackingLog –Sender “Sender@domain.com” –Recipients “Recipient@domain.com” -MessageSubject “Subject of Message” -Start "3/28/2011 8:00AM" 
-End "3/28/2011 5:00PM" | FL Sender, Recipients, MessageSubject, MessageId

Przeszukiwanie logow wszystkich serverow Transport i Mailbox

Get-ExchangeServer | where {$_.isHubTransportServer -eq $true -or $_.isMailboxServer -eq $true} | Get-MessageTrackingLog -MessageId "" | Select-Object  | Sort-Object -Property 

Przyklad

Get-ExchangeServer | where {$_.isHubTransportServer -eq $true -or $_.isMailboxServer -eq $true} | Get-MessageTrackingLog -MessageId "ba18339e-8151-4ff3-aeea-87ccf5fc9796@contoso.com" | Select-Object Timestamp,ServerHostname,ClientHostname,Source,EventId,Recipients | Sort-Object -Property Timestamp

przeszukiwanie skrzynek w poszukiwaniu maila
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335072(v=exchg.141).aspx

Listowanie userów z przekroczoną quotą lub warningiem:

Get-Mailbox -Resultsize Unlimited -server XXXX | Get-MailboxStatistics | where {($_.StorageLimitStatus -con
tains "ProhibitSend") -or ($_.StorageLimitStatus -contains "IssueWarning")}

Wyszukiwanie maili w logu po tytule :

Get-MessageTrackingLog -ResultSize Unlimited -start "9/9/2019 00:00:00" |Where-Object {$_.MessageSubject -match "MORNING NEWS UPDATE, 20 September 2019"}|Out-GridView
[

Leave a Reply